Få rask psykisk helsehjelp

rph

Bilde: Pixabay

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et gratis tilbud for personer over 18 år med symptomer på angst, depresjon, søvnvansker eller begynnende rusutfordringer.

I en oppstartsfase begrenses tilbudet til personer som bor i bydelene Bergenhus og Årstad, men i løpet av 2022 er planen at tilbudet skal gis i hele Bergen.

Målet er å gi behandling og hjelp så tidlig som mulig slik at plagene ikke utvikler seg og blir alvorlige og med fører langvarige sykefravær. Det er et mål at behandlingen skal fremme arbeidsdeltakelse.

Hjelp til selvhjelp

Depresjon og angst er en vanlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet. Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud. Det betyr at de som ønsker hjelp kan ta kontakt direkte med RPH. 

Alle som ønsker hjelp får tilbud om en kartleggingssamtale hvor det vurderes om en er i målgruppen. Dersom en er i målgruppen vil en få tilbudet om veiledet selvhjelp, kurs eller kortvarige individuelle samtaler med kognitiv terapi.

Behandlingen gis av et tverrfaglig team som er spesialisert på kognitiv atferdsterapi. Kognitiv terapi handler om å lære metoder til å takle tanker, følelser og handlinger som påvirker oss. Behandling med kognitiv terapi krever egeninnsats i form av øvelser.

Aktivt samarbeid mellom pasient og terapeut skal til slutt gjøre en i stand til å bli sin egen terapeut.

Tilbudet bygges gradvis

I dag er det rundt 60 RPH team i Norge. De første startet som piloter allerede i 2012. Bergen kommune er den første kommunen i landet som oppretter et byomfattende team som skal dekke en hel storkommune. I Oslo har de et team i hver bydel.

– Bergen har mange flere supplerende lavterkskeltilbud enn andre kommuner. For å gjøre en vurdering av etterspørselen av tilbudet, har vi derfor startet i byområdene Bergenhus og Årstad. Tanken er at tilbudet skal gis til alle innbyggerne i Bergen kommune når kapasiteten er tilstrekkelig utbygget, sier enhetsleder for RPH, Berit Kleppe.

RPH er opprettet som en egen enhet i Etat for psykisk helse og rustjenester. Bergen recoveryskole som allerede har vært i drift noen år, blir en avdeling under RPH.

Du finner mer informasjon om Rask psykisk helsehjelp og hvordan du kommer i kontakt med tilbudet i innbyggerhjelpen.

Tekst: Kari Ingvaldsen
Kilde: Bergen kommune