Velkommen til Kvinnehelsekonferanse

FFO Vestland inviterer til kvinnehelsekonferanse på Stord Kulturhus; Småsalen, lørdag 25. november fra kl. 10.00 – 16.00. Arrangementet er gratis, og det vil også være mulig å følge konferansen digitalt. For påmelding, skann QR-kode på bildet, eller følg lenken under:

Kvinnehelse på dagsordenen! – Likestilling og forskning på helsetjenester – påmeldingsskjema

FFO Vestland ønsker med denne konferansen å sette søkelys på ulike aspekter ved kvinnehelsen. Kjønn har betydning for helse og for helseutfordringer.

Program

10.00       Musikkinnslag Maria Malmsten og Einar Steinkopf

10.10       Velkommen ved ordfører Sigbjørn Framnes

10.15 – 10.30     FFO Vestland, styremedlem Gunn K. Sande

Hvem er FFO og hvorfor er vi opptatt av kjønn og kvinnehelse                           

10.40-11.10   Norske Kvinners Sanitetsforening, politisk rådgiver Aurora Eck Nilsen

 –Status på kvinnehelse, og den politiske veien videre

11.10- 11.40  Bergen Sanitetsforening,  styreleder Helén Botnevik

 -Kvinnehelse er folkehelse

Pårørende- og søskenperspektivet

11.40-12.10  Lene Nilsen, sentralstyremedlem Løvemammane                                       

– Å leve med et alvorlig sykt barn, pårørendeperspektiv og kvinnehelse

12.10-13.00    Lunsj i foajéen

13.00-13.30    Linda Haugland, Autismeforeningen Hordaland

– Mitt liv, med utfordrende atferd i hjemmet

Uspesifikke diagnoser og forskning

13.30-14.00       Martine Minde Gjelstad,  fylkesleder Me-foreningen Vestland

  – Diagnostisering, behandling og oppfølgning av helsetjenesten

14.00-14.15   Beinstrekk

14.15-14.45   Helga K. Melvær, styreleder Norges Fibromyalgi Forbund

  – Fibromyalgi hvor står vi?

14.45-15.15   Anette Fagertun, professor ved Senter for omsorgsforskning, Vest, HVL                  

 – Kvinnehelse i et kjønnsperspektiv: overgangsalder, arbeidsliv og helsevesen

15.15-15.45   Christine Øye, professor og prorektor for forskning, Fakultet for helse og sosialvitenskap, HVL

– Kjønn og diagnoser i spill? Et antropologisk skråblikk 

15.45-16.00        Takk for i dag ved fylkesleder

Hvorfor løfte kvinnehelse?

Kvinnehelse handler om de helseforhold som er spesifikke for kvinner. Kjønn har betydning for helse, ulike kropper gir ulike utfordringer. Kvinner og menn er blant annet biologisk ulike, lever ulike liv, og de rammes ulikt av sykdom. Likevel har man i forskning på sykdommer som rammer alle hatt et for lite søkelys på kjønnsforskjeller, og kvinners helse og typiske kvinnesykdommer har lav status. Kvinners helse er annerledes enn menns helse, og det å ikke prioritere kvinnehelse går utover, ikke bare kvinner, men hele samfunnet. Vi må sikre likeverdig tilgang til gode helse- og omsorgstjenester for alle.

Regjeringen publiserte i år NOU 2023:5 «Den store forskjellen — Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse». Utredningen som kvinnehelseutvalget har laget peker på ulike utfordringer knyttet til kvinners helse. Hovedbudskapet i rapporten er at den store forskjellen mellom hvordan kvinner og menn rammes av sykdom har blitt oversett.

Kvinnehelse i FFO sitt programforslag for 2024-2025;

«Det er forskjeller mellom kjønnene innen helse. Dette handler blant annet om biologiske ulikheter som gjør at kvinner får sykdommer som i særlig grad rammer dem. De har ofte lav status, og kvinner får ofte ikke den behandling og oppfølging de trenger. Også innen forskning og kunnskapsutvikling prioriteres typiske kvinnesykdommer lavere. Helsemyndighetene må sette dette høyere på dagsorden, og ta kjønnsperspektivet inn i faglige retningslinjer og behandlingsplaner. Kvinnehelseutvalget kom med sin NOU i år og foreslår fire områder som må prioriteres:

–           Øke status for kvinners helse

–           Sikre bedre samordning

–           Styrke kunnskapsbroen (sikre at kunnskapen når fram til tjenestene)

–           Lytte til kvinners stemmer

Kvinner med funksjonsnedsettelse har generelt sett dårligere helse enn den øvrige befolkningen, og FFO vil ha særlig oppmerksomhet på tiltak rettet mot denne kvinnegruppen».

Kjønn har betydning for helse og for helseutfordringer. Forrige gang det ble laget en NOU om kvinnehelse var i 1999, noe som medførte økt oppmerksomhet om feltet i noen år, men fortsatt, nesten 25 år senere, er kvinnehelse kraftig nedprioritert. Det er behov for en bevisstgjøring og holdningsendring til kvinnehelse. NOU 2023:5 viser til at kvinner får dårligere helsehjelp enn menn, og politikerne må handle dersom vi skal få til et nasjonalt løft for kvinnehelse. Kvinnehelseutvalget foreslår 75 tiltak som de mener at regjeringen må gjennomføre i satsingen på kvinnehelse. Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2024 øremerket midler for å sikre et løft for kvinners helse, men skal man gjennomføre tiltakene som kvinnehelseutvalget foreslår i rapporten må regjeringen bevilge mer penger til formålet.

FFO Vestland ønsker med denne konferansen å bidra til å synliggjøre ulike aspekter og utfordringer knyttet til kvinners helse. Vi må snakke mer om kvinnehelse, og vi setter kvinnehelse på dagsordenen!