Rett til forlengelse av arbeidsavklaringspenger

I forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) har Stortinget fått til behandling en sak om lovendring i arbeidsavklaringspengeordningen (AAP). FFO er ikke fornøyd med alle forslagene, og har derfor sendt inn en merknad til Finanskomiteen.

FFO støtter ikke forslaget om å fjerne nåværende unntaksbestemmelser som gir personer mulighet for forlenget AAP i to år på grunn av forsinkelser og ventetid knyttet utredning, medisinsk behandling og igangsetting av arbeidsrettede tiltak. Regjeringen mener at AAP-mottakere som trenger mer tid til å avklare arbeidsevnen sin og står lengre unna arbeidsmarkedet nå skal ut av ordningen og heller søke ny stønadsperiode på tre år.
 

Et løftebrudd

Regjeringen har erklært i Hurdalsplattformen at personer som mottar AAP skal få en forlengelse om de ikke er blitt ferdig avklart fra NAV eller helsevesenet. Vi mener det er et løftebrudd å nå foreslå at gruppene som allerede har fått innvilget AAP, må søke på nytt etter tre år om de ikke er ferdig avklart. Til forskjell fra regjeringen ser vi ikke på dette som en fordel. Et slikt avbrudd kan føre til større usikkerhet og dårligere progresjon fordi det oppstår en bekymring for om man i det hele tatt er kvalifisert for tre nye år.
 

Skaper unødvendig uro

Forslaget om at karensreglene skal bli fjernet stiller FFO derimot svært positive til. I dag fungerer denne ordningen slik at om du har fått utbetalt AAP i maksperioden på tre år, så må du vente hele 52 uker for å kunne søke på nytt. Med det nye forslaget vil det bli mulig å søke om ny stønadsperiode etter de tre årene er gått.
 
Til tross for fjerning av karensreglene skal inngangskravene for å få AAP være de samme. Ved søknad om ny periode må det gjøres en ny, fullstendig vurdering for å få innvilget AAP. Man må altså starte helt på nytt. Dette mener vi vil skape unødvendig uro. Det er rett og slett urimelig at brukere som med dagens bestemmelser ville fått forlenget stønaden blir nødt til å søke på nytt.
 

Behov for en kombinasjon

Tidsbegrensningen som ble satt i gang i 2018 med mulighet til  forlengelse på to år, gjorde AAP-ordningen til en dårligere ordning. Mange av de FFO representerer bruker lang tid i utredning og behandling, i tillegg til at det er et behov for tilrettelegning i utdanningsløpet og en eventuell arbeidssituasjon. Vi foreslår derfor at stønadsperioden for forlenget AAP utvides til tre år, og at dette gjøres i kombinasjon med å beholde nåværende unntaksbestemmelser og å innføre det nye framoverskuende unntaket som regjeringen foreslår.
 
Om forlenget stønadsperiode settes til inntil tre år blir det ikke en skjevfordeling mellom hvem som får tre nye år ved å søke på nytt, og dagens regler om kun to nye år etter forlenget AAP.

Her finner du dokumentet som skal behandles av Stortinget.

Les også: Revidert nasjonalbudsjett 2022: Hva med aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år?

Kilde: FFO.no