Revidert nasjonalbudsjett 2022: Hva med aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år?

FFO har gått gjennom regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, og har laget en oversikt med våre kommentarer.

Det er ingen tvil om at vi er skuffet over at det ikke lagt inn noen tilleggsbevilgning på Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år (AKT-26). Denne ordningen ble som kjent brukt opp allerede i februar. Dette er en viktig ordning for også å gi voksne muligheten til en aktiv fritid. Når vi samtidig ser at de bevilger 26 millioner til en søknadsbasert ordning for mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet, så vitner dette om en stor mangel på innsikt i hva målgruppen trenger for å kunne delta.

FFO har tidligere i år skrevet om vårt krav til nye midler til aktivitetshjelpmidler

Midler til vårt CRPD-prosjekt

Vi er glade for midlene vi har mottatt for vårt nasjonale prosjekt «CRPD – fra ønsketenking til realitet.». Vi mener det er viktig med informasjonsutveksling og å tilegne seg kunnskap rundt feltet, og vi ser fram til å sette i gang med arbeidet.

– Tildelingen er også en synlig anerkjennelse på FFOs rolle som pådriver og kunnskapsformidler på feltet. Det setter vi selvfølgelig stor pris på, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad

Les også: FFO får penger til CRPD-prosjekt

Støtter forslag om styrking av pasient og brukerombudene

Regjeringen foreslår å avvikle eldreombudet, og samtidig styrke eldre og brukerombudene. Når forslaget om å etablere et eldreombud var på høring i 2019 uttrykte FFO en klar skepsis til etableringen. Vi mente at pasient og brukerombudene har som oppgave å ivareta alle pasienter og brukere herunder eldre. Dessuten er eldre en stor og sammensatt gruppe som utgjør noe langt mer enn kun de med omsorgsbehov. FFO støtter derfor forslaget om å avvikle eldreombudet, og støtter samtidig forslaget om en styrking av pasient og brukerombudene.

Vil følge opp bostøtteordningen

Bostøtteordningen reduseres blant annet fordi det ble færre mottakere enn antatt. Det er bekymringsfullt at antall bostøttemottakere som mottar uføretrygd, gjennomgående har sunket siden 2012. Vi har lenge vært kjent med denne situasjonen, slik det kommer fram i den nylige overleverte rapporten Opprydning og forankring. Ekspertutvalget konstaterer at omfanget av bostøtten er redusert de siste 10 år. Det er færre som får støtte, og de som får, får mindre. Vi vil derfor følge opp med innspill for å få til endringer bostøtteordningen.

Les mer om regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsett her.

Skrevet 

Kilde: FFO.no