Strømstøtte til frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd for å dekke ekstraordinære strømutgifter. Søknadsfristen er i morgen, 15. mars, kl. 13:00.

Regjeringen har opprettet en tilskuddsordning for frivillige lag og organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømutgiftene, og tilskuddsordningen forvaltes av kommunene.

Bergen kommune skriver på sin hjemmeside:

Disse kan søke

 • Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret
 • Andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme, for eksempel idrettslag som har opprettet et aksjeselskap for å drifte idrettsanlegget.
 • Virksomheter med vesentlig innslag av frivillig virksomhet, for eksempel grendehus eid av samvirker der frivillig innsats er avgjørende for driften. 
  Kommunen vil vurdere om virksomheten anses som frivillig drevet.

Kriterier for å få tilskudd

 • Søkere må enten eie eller leie lokaler der de dekker løpende strøm- eller fjernvarmekostnader.
 • Utgiftene må kunne dokumenteres gjennom regning eller lignende.

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema som finnes på www.lottstift.no/stromstotte 
Søknadsskjemaet ble åpnet 28. februar. Søknadsfrist: 15. mars klokken 13.00

Organisasjoner med aktivitet i ulike kommuner 

Hvis en organisasjon registrert i én kommune har kostnader knyttet til anlegg, lokaler, etc. i Bergen, skal søknaden sendes Bergen kommune. Det nasjonale søknadsskjemaet kan i disse tilfellene ikke benyttes. 

Søknad med følgende informasjon sendes på e-post:  

 • Navn på organisasjon
 • Organisasjonsnummer
 • Kontaktinformasjon
 • Kontonummer
 • KWt forbruk desember og januar
 • Kommentarfelt
 • Strøm- eller fjernvarmeregning for desember og januar som vedlegg

Sendes til postmottak@bergen.kommune.no. Merk e-posten med “Søknad om strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner” og saksnummer 2022/20459.

Kilde: Bergen kommune