Resultatet av FFO Bergen sin undersøkelse

Mange foresatte til barn med sammensatte behov opplever at barnet deres ikke mottar tilstrekkelig med oppfølging i barnehagen/på skolen. FFO Bergen sin undersøkelse viser at oppfølgingen av barn med funksjonsnedsettelse er mangelfull på områder som undervisningstilbud, kompetanse blant ansatte, tilrettelegging samt kommunikasjon og informasjonsflyt. Pandemisituasjonen har bidratt til en forverring av situasjonen for noen av barna.


FFO Bergen har gjennomført en spørreundersøkelse blant foresatte til barn med funksjonsnedsettelse i alderen 0-10 år bosatt i Bergen kommune. Spørreundersøkelsen var anonym og nettbasert, og inneholdt både åpne og lukkede spørsmål. Både medlemmer tilknyttet FFO Bergen sine medlemsorganisasjoner samt andre i målgruppen ble invitert til å svare på undersøkelsen.

Problembakgrunn for prosjektet
Før og under pandemien har FFO Bergen mottatt flere henvendelser fra medlemmer og medlemsorganisasjoner om at oppfølgingen av barn med funksjonsnedsettelse i barnehage og på skole i Bergen kommune er mangelfull på flere og ulike områder.

God nok oppfølging?
Flesteparten av de som deltok i spørreundersøkelsene svarte at de samlet sett ikke er fornøyde med oppfølgingen som deres barn får i barnehagen eller på skolen. Undersøkelsen pekte imidlertid på at det er flere og ulike problemområder knyttet til dette med oppfølging av barn med funksjonsnedsettelse i barnehage/på skole.

 • 67 % svarte at barnet ikke får god nok oppfølging i barnehagen/på skolen
 • 47 % svarte at barnet ikke får god nok tilrettelegging
 • 40 % svarte at barnet ikke får god nok faglig oppfølging
 • 44 % svarte at barnet ikke får god nok sosial oppfølging

Konsekvenser av pandemien og påfølgende smitteverntiltak
Vi mottok mange og varierte svar på spørsmålet om situasjonen med hensyn til oppfølging i barnehage/på skole har endret seg under koronapandemien. De fleste svarene viste til en forverret situasjon under pandemien, med manglende oppfølging, mindre stabilt tilbud, dårlig kommunikasjon mellom foresatte og instanser, samt økt arbeidsbelastning for foresatte.

«Har vært en del i karantene og isolasjon noe som medfører ingen avlastning eller oppfølging fra skole og hjelpeapparat. Mindre kontinuitet i oppfølging under Corona pandemien»
(Sitat fra spørreundersøkelsen)

En liten andel av de spurte svarte imidlertid at situasjonen hadde bedret seg under pandemien, blant annet grunnet inndeling i kohorter og mindre grupper.

FFO Bergen sine anbefalinger til Bergen kommune

 • Sikre at oppfølgingstilbud ikke svekkes i en pandemi-/krisesituasjon, og at sårbare grupper skjermes for inngripende tiltak.

 • Skolen har en stor utfordring med å tilpasse seg den sammensatte elevgruppen. I mange tilfeller lykkes man ikke med inkludering av elever med funksjonsnedsettelse. Det er viktig at elever inkluderes i klassemiljøet i utdanningsløpet.

 • Kommunikasjonen mellom barnehage/skole og foresatte til barn med funksjonsnedsettelse bør bli bedre. Bedre informasjonsflyt og dialog med foresatte.

 • Skoler og barnehager må tidligere være påkoblet når det gjelder barn med funksjonsnedsettelse. Tidlig utredning er nødvendig, slik at tiltak kan settes inn så raskt som mulig.

 • Det er behov for flere ansatte/mer ressurser inn i barnehage, skole og SFO for å bedre oppfølgingen av barn med funksjonsnedsettelse. 

 • Kompetanseheving hos ansatte med ansvar for oppfølging av barn med funksjonsnedsettelse i barnehage, skole og SFO.

 • Læringskapasiteten til barn med funksjonsnedsettelse må utnyttes bedre.

 • Universell utforming må tydeligere inn i barnehage og skole

 • Sikre et helhetlig og godt koordinert tilbud.

 • Bedre tilpasset digitale skolehjelpemidler samt andre hjelpemidler for det enkelt barn

Last ned undersøkelsen her:
Rapport om undersøkelsen