Dette betyr Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett

-Det er mye positivt her for våre grupper, sier interessepolitisk leder i FFO, Berit Therese Larsen, – selv om vi hadde håpet på en tydelig skroting av forslaget om å fjerne fribeløpet for uføretrygdede.

Regjeringen Støre har nå lagt frem sine endringsforslag til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 – den såkalte tilleggsproposisjonen.

FFO reagerte sterkt på Solberg-regjeringens forslag om å fjerne fribeløpet for uføretrygdede, som i dag kan tjene ca. 42 000 kroner før de får avkorting av uførestønaden. Muligheten til å tjene litt ekstra på verv eller småjobber betyr mye for mange uføretrygdede med en liten restarbeidsevne.  At dette ikke nevnes i tilleggsproposisjonen, behøver likevel ikke å bety at regjeringen går inn for den foreslåtte endringen. FFO kommer til å følge opp dette med regjeringspartiene og i Stortinget, lover Larsen.

-Vi er også skuffet over at regjeringen ikke ønsker å reversere forslaget om økning i egenandelstaket på ca. 460 kroner, og over at bevilgningen til aktivitetshjelpemidler ikke økes. Videre vil regjeringen kutte i tolketjenesten, selv om det lå inne et forslag om å styrke denne i Solberg-regjeringens forslag til Statsbudsjett. Skjevheten i brillestøtteordningene, som Ap lovte å rette opp i før valget, nevnes ikke opp i regjeringens budsjettforslag.

Utover dette er det mye positivt å lese, blant annet:

• En varslet gjennomgang av regelverket for AAP-ordningen innen sommeren
• Husbanken får 2 milliarder kroner mer til startlån for nye boligkjøper
• Midler til full momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Dette er endringene som angår funksjonshemmede og kronisk syke:

• ARBEIDSAVKLARINGSPENGER: 500 millioner kroner settes av til å sørge for at ingen skal miste arbeidsavklaringspenger over nyttår. Det varsles også regelendringer innen sommeren.


• VTA-PLASSER: Regjeringen vil gi 38,5 millioner kroner for å opprette 250 nye varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA).


• JOBBFRADRAG FOR UNGE: Regjeringen foreslår å trekke Solberg-regjeringens forslag om et jobbfradrag for unge. Regjeringen vil heller se bredere på hvordan arbeidsmarkedspolitikken kan bidra til å få flere inn i arbeidslivet.


• NAV: et settes av 136 millioner kroner til 1.000 flere tiltaksplasser i Nav og 175 millioner til varig styrking av Nav


• HUSBANKEN: Får 2 milliarder kroner mer til startlån for nye boligkjøpere. Totalt blir lånerammen 21 milliarder kroner.


• RESSURSKREVENDE TJENESTER: Støre-regjeringen reverserer et kutt foreslått av Solberg-regjeringen, og bevilger 300 millioner kroner til toppfinansiering av ressurskrevende tjenester for personer med ekstra bistandsbehov


• FULL MOMSKOPENSASJON: 150 millioner kroner settes av for å gi full momskompensasjon innen kultur og idrett.


• SKATTEFRADRAG FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER: Regjeringa foreslår å halvere beløpsgrensa for skattefradrag for frivillige organisasjoner. Dette er negativt for de organisasjonene som har vesentlige inntekter fra gaver.


• PSYKISK HELSE: 50 millioner kroner ekstra settes av til psykisk helse. 10 millioner går til lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene, mens resten går til tverrfaglige og oppsøkende team.


• PSYKISK HELSE: Utprøving av kommunalt lavterskeltilbud uten krav om henvisning for barn og unge med lettere psykiske plager og begynnende rusproblemer.


• FASTLEGEORDNINGEN: 100 mill. kroner til fastlegeordningen. 50 mill. kroner til ordningen allmennleger i spesialisering og 50 til rekrutteringssvake kommuner.


• SAMMENSATTE BEHOV: 40 mill. til etablering av flere tverrfaglige oppsøkende FACT ung og FACT team for barn, unge og voksne med langvarige sammensatte behov. Dette er et diagnose-uspesifikt tilbud.


• FRITIDSKORTET: Regjeringa foreslår å stoppe utrullinga av fritidskortet. I forslaget tas det til orde for å målrette tiltak mot grupper av barn og unge.

• BRILLESTØTTEORDNINGEN: Skjevhetene i ordningen blir ikke gjort noe med i dette budsjettet.


• KONTAKTFAMILIEORDNINGEN avvikles


• TOLKETJENESTEN Forslaget om å styrke tolketjenesten trekkes tilbake


• PASIENTOPPHOLD I ISRAEL: Det foreslås å avvikle tilskudd til Dødehavsstiftelsen til pasientopphold i Israel. Tilskuddet foreslått i Prop 1. S foreslås redusert med 3 mill.


• EGENANDELSTAKET: Forslaget om ekstrabevilgning for å utrede inntektsavhengig egenandelstak tas bort.


• SKOLE: 1,7 mrd. kroner til videreutdanning for lærere. Regjeringen vil prioritere at flere lærere skal få videreutdanning i praktiske og estetiske fag innenfor denne rammen. Det kan gå ut over det som er igangsatt rundt videreutdanning innen spesialpedagogikk. Kan være negativt.


• FRITT BRUKERVALG: Det foreslås å avvikle økonomisk belønningsordning for kommuner som innfører fritt brukervalg i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. (BPA er unntatt her, redn.anm,).


• SYKEHUSENE: Det foreslås en økt grunnfinansieringen av sykehusene med total 350 mill. kroner utover Solberg-regjeringens forslag, for å legge til rette for økte investeringer samt økt behandling innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Videre foreslås det å øke den generelle aktivitetsveksten med 350 mill. kroner. Dette skal legge til rette for å få ned ventetidene og ta igjen behandligsetterslep etter Covid.

Her finner du tillegsproposisjonen til statsbudsjettet.

– Vi forventer at Støre-regjeringen vil skrote Solberg-regjeringens forslag om å kutte ut fribeløpet for uføretrygdene, sier interessepolitisk leder i FFO, Berit Therese Larsen.
(Bildet er et portrettfoto av Berit Larsen)

Foto toppbilde: regjeringen.no

Kilde: FFO.no