Høyere egenandeler og innstramming i ytelser

Regjeringen fortsetter å stramme inn for de med behov for helsetjenester, hjelpemidler og stønader. Mange vil merke det dersom fribeløpet for uføre settes til null, slik regjeringen foreslår i sitt forslag til statsbudsjett for 2022.

Det betyr blant annet at uføretrygdede ikke kan ta på seg småjobber eller lønnede verv som brukerrepresentanter for eksempel, uten å få avkorting av trygden fra første krone. 

Regjeringen foreslår også å stramme inn muligheten til å få støtte til gruppe 1 bil (liten personbil) ved å kreve at en må sannsynliggjøre en arbeidsinntekt på minst 1G (kr. 106 000 i 2021). I dag må en tjene over fribeløpet som er på 0,4G for å komme inn under ordningen. Forslaget vil gjøre ordningen enda dårligere for de som kun har en liten restarbeidsevne og lav arbeidsinntekt, men som er avhengig av bil for å kunne være i jobb.
– Det er allerede strenge vilkår for å komme inn under ordningen. Dersom du kan komme deg frem på andre måter får du ikke støtte til bil, sier Berit Therese Larsen, interessepolitisk leder i FFO.

FFO er også skuffet over at regjeringen ikke foreslår en reell satsing på habilitering og rehabilitering.

100 millioner til lovpålagt tilbud om barnekoordinator i kommunene høres ut til å være en god nyhet, men da dette er en rammebevilgning er det stor usikkerhet knyttet til om dette blir et reelt tilbud.


Fryktet det ville være flere kutt

Til tross for kutt-forslagene i budsjettet, fryktet Larsen det skulle bli verre:
– Årets statsbudsjett er et stramt budsjett med lavere oljepengebruk enn tidligere år. Vi var derfor redde for at det skulle komme enda større kutt enn det vi ser.

Av positive budsjettnyheter kan vi trekke frem styrking av skolehelsetjenesten og psykisk helse for barn og unge, pott på 1 milliard for å dekke behovene pandemien har skapt hos barn og unge, og 3 millioner til videreutvikling av BufDir-satsingen TryggEst (tiltak for bekjempelse av vold og overgrep mot funksjonshemmede).

 -Vi forventer at den nye regjeringen vil reversere kuttet i stønader, sier Berit Therese Larsen, interessepolitisk leder i FFO. Foto: Lars Opstad

Innspill til ny regjering

FFO har allerede spilt inn krav til den nye regjeringen. Hovedpunktene er

• inkorporering av CRPD (FN-konvensjonen for funksjonshemmede) i menneskerettighetsloven 
• 200 mill. kroner i 2022 til Veikart skole (prosjekt for å gjøre grunnskoler universelt utformet innen 2030)
• endre AAP-regelverket (regelverket for arbeidsavklaringspenger) for å sikre at alle avklares ferdig i ordningen
• ressurser til oppfølging av strategi for sjeldne diagnoser 

Se FFOs innspill til tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet for 2022

 – Senterpartiet og Arbeiderpartiet har sagt mye bra i Stortinget om CRPD og likestilling for funksjonshemmede. Nå forventer vi et reelt likestillingsløft for våre grupper. Det forutsetter tiltak innen skole, arbeid og fritid, sier Larsen.

Se FFOs innspill til ny regjeringsplattform

Dette har vi funnet i forslaget til Statsbudsjett for 2022:

HELSE

 • Egenandelstaket i helse økes kraftig: til 2921 kr, en økning på ca 430 kr.
 • Habilitering og rehabilitering: Ingen reell styrking av habilitering og rehabilitering. Et lite positivt signal er at regjeringen vil følge opp evalueringen i samarbeid med Hdir.
 • Psykisk helse for barn og unge: Regjeringen har styrket de frie midlene til kommunene med 100 millioner for at de kan styrke den psykiske helsen til barn og unge, inkludert psykisk helse i videregående opplæring.
 • 200 mill kr knyttet til psykisk helse rettet mot ungdom e. pandemien. De skal gå til å hjelpe ungdommer på videregående skole slik at det er et tilbud der. 
 • Nasjonalt kompetansesenter for skolehelsetjenesten og helsestasjon: Det settes av 15 mill. kr. til dette formålet.
 • Barnekoordinator: 100 millioner i rammebevilgning til kommunene. Dette skal dekke 280 stillinger. Ordningen skal innføres fra 01.08.2022.
 • Pasientens legemiddelliste (oversikt over hvilke legemidler pasienter står på) : 57,9 mill.
 • Styrke allmennlegespesialisering: 100 nye lege i spesialisering, Lis1, (turnus) stillinger, uten egenandel for kommunene.
 • Styrke fastlegeordningen med 300 mill. i 2022, trappe opp til 1,6 mrd frem mot 2024.
 • 100 mill til kommunene til psykisk helse 
 • 30 mill til persontilpasset medisin.
 • Ressurskrevende tjenester: innslagspunktet foreslås økt med 90 000
 • 100 mill til barn og unge med funksjonsnedsettelser (uklart hva disse skal brukes til) 

HJELPEMIDLER

 • Strengere krav til å få bilstøtte type 1 (liten personbil): krav om inntekt tilsvarende 1G (106 000 kr i 2021). I dag er kravet 0,4G
 • Egenandelen på aktivitetshjelpemidler for de over 26 år foreslås økt fra 4000 til 5000 kr.

ARBEID

 • Innstramming i fribeløp for uføre: Forslag om å fjerne fribeløpet for uføre, som i dag er ca. 40 000 kr. Regjeringen vil heller halvere avkortingen i uføretrygden ved inntekt, sammenlignet med den avkortingen man får i dag hvis man tjener over kr 40 000 i løpet av et år. Med ny ordning vil uføre ikke kunne tjene 1 krone uten å få fradrag i trygden.
 • Skattelette for unge med lave og mellomstore inntekter, som et initiativ for å få flere i arbeid
 • VTA (varig tilrettelagt arbeid): Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til VTA med 46,1 mill. kroner i 2022, inkludert administrative ressurser.
 • Arbeids- og utdanningsreiser: Som følge av flere brukere i ordningen i 2022 foreslås tilskuddet økt med 3 mill. kroner. For 2022 foreslås en bevilgning på 77,4 mill. kroner.
 • Funksjonsassistanse i arbeidslivet foreslås styrket med 4,5 mill. kroner. For 2022 foreslås en bevilgning på 74,8 mill. kroner. 

RETTSHJELP

 • Innføring av egenandel på tilskudd til spesielle rettshjelpstiltak skal vurderes for enkelte mottakere.
 • Fri rettshjelp: Inntektsgrensen i fri rettshjelp økes med 10 prosent. Inntektsgrensa for enslige blir 270 600 kr. og 405 900 kr. for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi.


SKOLE

 • Fullføringsreformen: videreføres med 800 millioner. Målet er at flere skal fullføre videregående skole.
 • 1 mrd til barn og unge etter korona: Skal gå til blant annet psykisk helse, fullføringsreformen, tiltak for å ta igjen tap i bhg og skole, flere videreutdanningsplasser, økt pedagogtetthet, flere lærerspesialister, flere videreutdanningsplasser, ekstra time i naturfag.

UNIVERSELL UTFORMING

 • Veikart skole: Ikke nevnt
 • Utrede status for universell utforming i transportsektoren
 • 8 nye UU togstasjoner (oppe i 40 stk. i 2022)
 • TT er uklar, men ingen reduksjon i rammen.

LIKESTILLING

 • Innsats for et likestilt samfunn: bevilgning på 37 milloner tils. Disse er tenkt fordelt blant annet til utvikling av TryggEst (3 mill), strategi for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked 2021 – 2024 (4 mill), utvikling av kunnskap om levekår og livssituasjon (2 mill), styrke tilskuddsordningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (1 mill), styrking av tilskuddsordning til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer (6 mill), Oslo Pride (1 mill).
 • Forskningsrådet skal omprioritere 20 millioner til forsking og utvikling av kunnskap om likestilling og ikke-diskriminering. 

ANNET:

 • Momskompensasjon: Foreslått reduksjon av momskompensasjonen for 2022. Det blir grunngitt med at organisasjonene har hatt lavere driftskostnader. 46 mill i reduksjon. Spranget opp til full momskompensasjon blir dermed større for ny regjering.   

Kilde: FFO.no