Familier til barn med funksjonsnedsettelser får ikke den hjelpen de har krav på 

Riksrevisjonen slår fast at familier med barn med sammensatte behov ikke får den hjelpen de trenger, at bosted er avgjørende for hjelpen som gis, og at dette er alvorlig og kritikkverdig. 
– Dette har vi visst over tiår. Nå må HOD ta grep som hjelper! sier interessepolitisk leder i FFO, Berit Therese Larsen.

Riksrevisjonen har sett nærmere på helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser. Kort fortalt er konklusjonen at

• det er store forskjeller og utilstrekkelig kapasitet i sykehusenes habiliteringstilbud til barn

• det er store variasjoner mellom kommunene i bruken av avlastning

• statsforvalternes behandling av klagene har stor betydning for hvilke tjenester familiene får, og

• familiene må ta et stort ansvar selv for få hjelp og koordinere tjenestene

Alvorlig og kritikkverdig

Riksrevisjonen betegner det som «alvorlig» at bostedsadresse skal være avgjørende for hjelpen du får, og at familiene selv må ta et stort ansvar for å få hjelp og koordinere tjenestene. At koordinatorordningen ikke er fulgt godt nok opp av staten, og at denne ikke fungerer slik den var tenkt, mener Riksrevisjonen er kritikkverdig.


Bra med tydelighet

Forholdene bryter med bestemmelsene i Pasient- og brukerrettighetsloven, som gir pasienter og brukere rett til lik tilgang til tjenester «uavhengig av alder, kjønn og bosted, samt økonomisk, kulturell og språklig bakgrunn og sosial status». At hjelpen du får avhenger av hvor du bor, ble kritisert av FNs komité for funksjonshemmedes rettigheter i 2019, da dette strider med konvensjonen om funksjonshemmedes menneskerettigheter (CRPD) som Norge har forpliktet seg til å etterleve.

-Det er bra Riksrevisjonen er så tydelige som de er på at dette er både alvorlig og kritikkverdig. Det er mange ting og ta tak. Særlig burde rapporten leses og forstås av ansvarlige ledere i kommunene. Når tilfeldigheter helt ned på saksbehandlers kjønn avgjør hvilken hjelp du får, er man jammen ille ute! sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad. -Vi forventer en opprydding og tiltak som gjør at stat og kommune følger loven. – Rettigheter hjelper ingen så lenge de kun gjelder på papiret.

«Når tilfeldigheter helt ned på saksbehandlers kjønn avgjør hvilken hjelp du får, er man jammen ille ute!»

Riksrevisjonens anbefalinger til departementet

 • Sørge for bedre kunnskap om de geografiske forskjellene i habiliteringstilbudet, og nødvendige tiltak for å sikre mer likeverdige tjenester
 • Følge opp at Helsetilsynet legger til rette for mer enhetlig praksis mellom statsforvalterne i behandlingen av rettighetsklager
 • Innhente mer kunnskap om kommunenes behandling av rettighetsklager, inkludert 
  * årsaker til mangler i kommunenes vurderinger av søknader og klager
  * hvordan kommunene veileder foreldrene om klagerettigheter
  * hvor mange klager kommunene behandler
  * hvor lang tid kommunene bruker på å behandle klagene, og årsaker til lange saksbehandlingstider
 • Innhente mer kunnskap om årsakene til forskjeller mellom kommunene når det gjelder tildeling av tjenester til foreldre med særlig tyngende omsorgsarbeid
 • Vurdere om begrepet «særlig tyngende omsorgsarbeid» kan tydeliggjøres, både for å gjøre det enklere for foreldrene å beskrive hjelpebehovet sitt, og for å gi kommunene bedre støtte når de skal vurdere hva som skal til for å dekke dette hjelpebehovet på en forsvarlig måte
 • Vurdere hva som skal til for at ordningen med koordinator skal fungere bedre i praksis

Les mer om rapporten her

Skrevet 

Kilde: FFO.no