Nav får ikke funksjonshemmede ut i arbeid

De fleste funksjonshemmede som er i arbeid har skaffet seg jobb selv. Arbeidsrettede tiltak bidrar ikke i særlig grad til å få folk i jobb, og få kjenner til de offentlige støtteordningene som finnes for tilrettelegging av arbeidsplassen for funksjonshemmede. Det viser to nye undersøkelser som FFO står bak.

den første undersøkelsen, som var et samarbeid med Kantar, spurte vi arbeidsgivere i 500 bedrifter blant annet om rekruttering av funksjonshemmede, kjennskap til støtteordninger og om tilgjengelighet for funksjonshemmede. Her fant vi blant annet at

• Kun to av ti bedrifter (22,8 prosent) har kjennskap til hvilke tilretteleggingsbehov det kan gis økonomisk støtte til

• Kun halvparten av bedriftene vet hvor de kan inn­hente informasjon eller få hjelp til tilretteleg­ging av arbeidsplassen

• En av ti bedrifter arrangerer faste sosiale sammenkomster som kan hindre deltakelse for noen grupper av ansatte

• Kun en av ti bedrifter har en aktiv rekrutteringsstrategi mht. funksjonshemmede og kronisk syke, selv i offentlig administrasjon og undervisning

• Færre enn ni prosent av bedriftene oppgir at arbeidslokaler har installert lyd og taleoverføringsutstyr (8,8%)

-Av positive funn kan nevnes at bedrifter innen bransjene IKT, offentlig admin­istrasjon og undervisning oftere er tilrettelagt for rullestolbrukere. De har også oftere installert lyd- og taleoverføringsutstyr enn bedrifter innen bransjene industri, varehandel, overnatting og servering. De fleste bedriftene, ca. åtte av ti, oppgir at de har stor grad av fleksibilitet for de ansatte i hverdagen, sier Berit Therese Larsen, interessepolitisk leder i FFO.

Ingen klar vei inn i arbeidslivet


I den andre undersøkelsen har vi spurt 1120 funksjonshemmede om deres erfaringer med arbeidslivet. Undersøkelsen viser at heller ikke funksjonshemmede i særlig grad kjenner til hvilke tilretteleggingsbehov NAV gir offentlig støtte til, eller hvor informasjon om dette kan innhentes:


• Kun 43 prosent har kjennskap til hvor de skal innhente informasjon eller få hjelp til tilrettelegging av arbeidsplassen

• 58 prosent har ikke kjennskap til hvilke tilretteleggingsbehov det kan gis økonomisk støtte til.


– Vår undersøkelse viser også med all tydelighet at de som er i jobb har skaffet seg jobben på egen hånd, og ikke via NAV eller arbeidsrettede tiltak: kun seks prosent sier de har fått hjelp av NAV eller offentlige tiltak, mens 85 prosent svarer at de har klart det selv. Det er fint når folk kommer seg i jobb på egen hånd, men fortsatt står flere enn 100 000 funksjonshemmede ufrivillig utenfor arbeidslivet. Det er derfor betimelig med en grundig evaluering av de offentlige tiltakene slik at de faktisk virker etter hensikten, sier Larsen.

FFO har følgende anbefalinger:
 

• Offentlige og private virksomheter med flere enn 50 ansatte bør pålegges å ha en rekrutteringsstrategi for ansettelse av funksjonshemmede og kronisk syke  

I tillegg bør det innføres en strengere håndhevelse av diskrimineringsloven, slik at flere kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelser innkalles til jobbintervju 
 
• Krav til universell utforming av arbeidsplasser og IKT-systemer bør eksplisitt inn i likestillings- og diskrimineringsloven 

• NAV og ansvarlige myndigheter må sørge for at informasjon og veiledning om tilretteleggingsstøtte når ut til alle bedrifter og til arbeidssøkere med behov.  

• Det må fremskaffes mer kunnskap om hvorfor funksjonshemmede som har høyere utdanning ikke er i jobb. Det mangler mye kunnskap om denne gruppens utenforskap.  

Last ned rapporten
Kortversjon

Se FFOs kampanje om diskriminering av funksjonshemmede i arbeidslivet

Kilde: FFO.no