Støtt antibiotikakampanjen! 

Antibiotikaresistens er en av vår tids største trusler mot folkehelsa, og krever umiddelbar politisk handling. Flere norske sivilsamfunnsorganisasjoner har nå gått sammen i en koalisjon for å jobbe for en forpliktende internasjonal avtale for bærekraftig bruk av antibiotika – en antibiotikakonvensjon. Nå ønsker koalisjonen støtte fra resten av sivilsamfunnet for å løfte saken høyt på den politiske agendaen i Norge og internasjonalt.

Enhver sivilsamfunnsorganisasjon kan støtte kampanjen. Støtten er gratis og uforpliktende. Støtt kampanjen her. 

Antibiotikaresistens er en økende trussel mot folkehelsa, og vil bli et mye større problem enn covid-19-pandemien dersom det ikke tas grep umiddelbart. I 2050 kan så mange som 10 millioner mennesker miste livet årlig globalt på grunn av antibiotikaresistente bakterier. Noen av dem som vil rammes hardest er kreftpasienter og andre med alvorlig sykdom. 

Berører mange sektorer

Antibiotikaresistens er et grenseoverskridende problem: Det berører flere sektorer, spesielt helse og matproduksjon, på tvers av landegrenser. De vellykkede nasjonale tiltakene Norge har gjort, blant annet å få ned antibiotikabruk i helse- og matsektoren, vil være forgjeves om ikke vi får kontroll med antibiotikaresistens globalt. Problemet med overforbruk av antibiotika må derfor løses på internasjonalt nivå. Det har vært jobbet politisk med temaet i flere år, blant annet i WHO og FN, men dette har så langt ikke vært tilstrekkelig for å begrense fremveksten av antibiotikabruk og antibiotikaresistens. Det er tydelig at det kreves et forpliktende internasjonalt rammeverk som gir sterkere insentiver for bærekraftig bruk av antibiotika. Timingen for et politisk arbeid om et internasjonalt rammeverk for antibiotika er spesielt god nå som det er stort politisk fokus på globale infeksjonssykdommer og viktigheten av forebygging og beredskap. 

Ny koalisjon mobiliserer til handling

Nylig har en rekke norske sivilsamfunnsorganisasjoner gått sammen i en koalisjon som skal jobbe for å mobilisere til politisk handling på nasjonalt og internasjonalt nivå. Per i dag består koalisjonen av Kreftforeningen, Leger Uten Grenser Norge, Folkerettsinstituttet, Rethink Food og Bellona. Konkret jobber vi for at alle lands myndigheter, internasjonale organisasjoner og industriaktører skal:

  • Erkjenne at antibiotikaresistens er en trussel mot den globale folkehelsen og et grenseoverskridende, tverrsektorielt problem
  • Erkjenne at et nytt internasjonalt rettslig rammeverk er nødvendig for å styrke kontrollen med antibiotikaresistens
  • Iverksette tiltak til støtte for forhandlinger om en ny internasjonal avtale for å sikre effektiv antibiotika for alle

Arbeidet er organisert gjennom Antibiotikakampanjen. 

Ved ønske om ytterligere involvering i arbeidet i koalisjonen, ta kontakt med Sigrid Bratlie, strategisk rådgiver i Kreftforeningen.

kilde ffo.no