Du har rett til tilrettelegging 

Skolen har plikt til å tilpasse opplæringen for alle elever. Elever må ikke ha diagnose eller enkeltvedtak for å få det. Dette slås fast i Opplæringsloven §1-3. Det er skolen og læreren som har ansvaret for å tilpasse opplæringen.

Hvis den tilpassede opplæringen ikke gir godt nok utbytte, har eleven rett på spesialundervisning. Det er Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som vurderer dette i en sakkyndig vurdering.

På videregående må du søke om spesialundervisning eller tilrettelagt opplæring på nytt, selv om du har hatt det på ungdomsskolen. Du må også få en ny rapport (sakkyndig vurdering) fra PPT.

Er du ikke fornøyd med tilretteleggingen eller spesialundervisning du får på skolen, kan du klage. 

Før du sender inn en klage er det verdt å snakke direkte med læreren din eller rektor på skolen. Er du fortsatt ikke fornøyd kan du klage. Klagen skal sendes til skolen, men statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) behandler saken. Informasjon om hvordan man sender inn klage finner du her  https://elevombud.no/elever-vgs/tilrettelagt-undervisning-og-spesialundervisning

Avslag på spesialundervisning

Det er også mulig å klage på avslag på spesialundervisning. Klagen må sendes innen tre uker fra man mottar avslaget. Hvis rektor ikke vil komme klagen i møte, skal klagen sendes videre til statsforvalteren.

Statsforvalteren har vanligvis siste ord i saken, men hvis du mener skolen har diskriminert deg på grunn av manglende tilrettelegging kan du kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). De kan vurdere om saken kan tas videre til Diskrimineringsnemnda.

Det fysiske miljøet

Opplæringsloven (§9 A -7) slår fast at alle elever skal ha en arbeidsplass som er tilpasset deres behov. Skolene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det blir tatt hensyn til tryggheten, helsen, trivselen og læringen til elevene.

Dersom en elev eller forelder eller att av rådene eller utvalgene ved skolen ber om tiltak for å rette på de fysiske miljøforholdene, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven.

Andre steder som kan gi råd og veiledning:

Elev-, lærling og mobbeombudene i Norge 
Elevorganisasjonen
FFOs Rettighetssenter 
Foreldreutvalget for grunnopplæring
Likestillings og diskrimineringombudet (LDO)
Diskrimineringsnemda
Medlemsorganisasjonen(e) din(e)

Skrevet 10.08.2021 av Isabel Kongsgaard, Unge funksjonshemmede

kilde ffo.no