Skjermingstillegget for uføre pensjonister – hva er det?

Regjeringen vil ikke videreføre skjermingstillegget for levealdersjustering for uføre pensjonister, ifølge forslaget til statsbudsjett for 2021. Hva vil det si?

Dette er skjermingstillegget

Skjermingstillegget er et tillegg til alderspensjonen ved overgang fra uføretrygd for personer født i perioden 1944-1953. Tillegget gir denne gruppen en delvis skjerming mot levealdersjusteringen av alderspensjonen.

Dette er levealderjustering

Levealdersjustering innebærer at alderspensjonen din blir justert etter forventet levealder for ditt årskull. Om levealderen i befolkningen fortsetter å øke, vil levealdersjusteringen sikre at pensjonssystemet forblir bærekraftig. Enkelt fortalt betyr det at den enkelte får mindre utbetalt i pensjon hvert år, dersom man ikke skjermes for justeringen. 

Derfor har uføre alderspensjonister fått et skjermingstillegg

Arbeidsføre kan kompensere for virkningen av levealdersjustering ved å arbeide lenger og utsette uttaket av alderspensjon. Uføre personer har ikke denne muligheten, og skjermingstillegget er derfor innført for å gi denne gruppen en delvis skjerming.

Skjermingstillegget skal skjerme for om lag halvparten av levealdersjusteringen. Det betyr at uføre får en samlet alderspensjon som tilsvarer det en arbeidsfør person med samme opptjening får dersom han eller hun velger å kompensere for halvparten av levealdersjusteringen ved å utsette uttaket av alderspensjon noen måneder etter fylte 67 år. Les mer om levealdersjustering.

Så mye utgjør skjermingstillegget

Tillegget skjermer mottakerne for 0,25 prosentpoeng (om lag halvparten) av virkningen av levealdersjusteringen. Skjermingstilleggets størrelse varierer med størrelsen på pensjonen og med årskull. For eksempel får 1952-kullet et årlig tillegg på 5 325 kr. Virkningen av levealdersjustering er relativt liten hvert enkelt år, men den kan bli vesentlig over tid dersom levealderen øker slik befolknings-framskrivingene viser. 

Dette betyr den foreslåtte endringen i statsbudsjettet for 2021

Forslaget innebærer at nye årskull uføre pensjonister, født etter 1953, vil miste skjermingstillegget. De har ikke anledning til å stå lenger i jobb for å utsette uttak av alderspensjon, og kan dermed ikke kompensere for levealdersjusteringen i pensjonen slik arbeidsføre pensjonister kan. Resultatet blir at de som har måttet klare seg på en uførestønad også må klare seg med en lavere pensjon den dagen de blir pensjonister.

Urettferdig? FFO mener ja!

Kilde: Nav