Covid-19 og konsekvenser for likestilling

Barne, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har etter oppdrag fra Kultur- og likestillingsminister Abid Raja startet en kartlegging av likestillingskonsekvenser for personer med funksjonsnedsettelse og covid-19. I dette første notatet har de hentet inn og samlet innspill fra fylkesmannsembetene, kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse, brukerorganisasjoner (blant annet FFO), NAKU og krisesenterstatistikk.

Bufdir vil levere ytterligere rapporteringer til Kulturdepartementet høsten 2020, og vil også påse at de foreslåtte tiltakene blir konkretisert og vurdert av de aktuelle sektorene. I denne rapporten fokuseres det på temaene vold/overgrep, arbeidsliv og økonomi, helse- og omsorgstjenester, samt tilrettelagt opplæring og psykososiale konsekvenser av covid-19. I tillegg er spørsmål knyttet til tilrettelagt informasjon vektlagt. Mange av disse temaene er sentrale på kommune- og fylkesnivå.

Bufdir – likestillingskonsekvenser for personer med funksjonsnedsettelser.docx

(Dette innlegget er et utdrag fra FFO sit dokument om likestillingskonsekvenser, og er ikke skrevet av FFO-Bergen)