Valgdebatt 2023

FFO Vestland og FFO Bergen arrangerte valgdebatt tirsdag 23. mai på Scandic Ørnen hotell. Vi samlet 18 politikere fordelt på to paneler, Bergen og Vestland. Gikk du glipp av debatten? Livesendingen, som er skrive- og tegntolket, finner du her👇
https://vimeo.com/event/3225449

I anledning kommunestyre- og fylkestingvalget høsten 2023 inviterte vi politikerne til debatt. Tema for valgdebatten i år var «Utfordringer på repeat! Vil vi noen gang få en skole for alle elever?».

Skolepolitikk – bakgrunn for valg av tema for valgdebatt

Skolen er en viktig arena for sosialisering i tillegg til å være en undervisnings- og læringsarena. Inkludering er et styrende prinsipp i skolen, og det har vært jobbet for en inkluderende skole i flere tiår, med innføring av en rekke tiltak. Mye bra har blitt gjort, men mange barn og unge med funksjonsnedsettelse møter fortsatt utfordringer og barrierer i skolen som gjør at de ikke får brukt sine evner fullt ut. Skoler som ikke er universelt utformet, skoler klarer ikke å tilrettelegge undervisningen for den enkelte, og spesialundervisning som foregår utenfor ordinære klasserom, noe som øker risikoen for sosialt utenforskap. Elever med funksjonsnedsettelse utsettes oftere for mobbing og utestengelse, og får ikke delta i skolens øvrige aktiviteter på lik linje med andre elever. Det medfører dårligere psykisk helse og læringsutbytte. De har rett på en inkluderende skolehverdag, men de får ikke retten sin oppfylt. 

Covid-19-pandemien forsterket utfordringene som elever med funksjonsnedsettelse møter i skolen, og har for mange ført til tapt progresjon. Den nye hverdagen med et delvis nedstengt samfunn og en alternativ hverdag bydde på store utfordringer for mange mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende. Omstillingen til en hverdag med økt skjermbruk, hjemmeundervisning og sosial kontakt via internett medførte en forverret livssituasjon for mange barn. Mange av de ekstra sårbare elevene fikk ikke den oppfølgingen som de har behov for, og mange mistet spesialundervisningen som de har krav på (Utdanningsnytt, 2020). Undersøkelser viser til at det har vært en nedgang i trivsel, økning av angst og depresjon og økning i spiseforstyrrelser under pandemien blant barn og unge over 10 år (FHI, 2023). Man ser en økning i ufrivillig skolefravær over hele landet (NRK, 2022). Livskvalitet henger tett sammen med faktorer som blant annet tilknytning til arbeidslivet, helseutfordringer, inntekt og utdanning (Helsedirektoratet.no, 2020).

Ledigheten blant unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom er langt større enn for andre grupper, til tross for at mange unge med funksjonsnedsettelser både kan og vil jobbe. Flere i jobb vil bidra til bedre livskvalitet for den enkelte og være samfunnsøkonomisk lønnsomt (Unge funksjonshemmede). Tall viser at over 105.000 funksjonshemmede, som ønsker inntektsgivende arbeid, står utenfor arbeidslivet (FFO.no, 2021). Det er en klar sammenheng mellom utdanningsnivå og deltakelse i arbeidslivet. Jo høyere utdanning man har, desto bedre mulighet for arbeid. For funksjonshemmede er det dokumentert at utdanningseffekten er enda større (ssb.no, 2016). Utdanning gir muligheter, og en god skole er avgjørende for barns og unges fremtid.

Politikere som stilte i Bergenspanelet:

 • AP-Geir Steinar Dale, 3. kandidat
 • Rødt- Mailiss Åkeblom-Solheim, 1. kandidat
 • SV Mikkel Grüner, 1. kandidat
 • MDG – Cecilie Høisæter, 9. kandidat
 • Høyre- Sondre Hillestad, 5. kandidat
 • KRF- Karianne F. Magnussen, 2. kandidat
 • Venstre- Heine Johansen, leder Bergen Venstre
 • Senterpartiet- Reidar Digranes, 1. kandidat
 • Frp – Daniel Hägglund, ordførerkandidat

Politikere som stilte i Vestlandspanelet:

 • AP- fylkesordførerkandidat, Stian Opedal Davies
 • Rødt- Jeanett Syversen 1. kandidat
 • SV-Åsmund Berthelsen 2. kandidat
 • Høyre- fylkesordførerkandidat, Silja Ekeland Bjørkly
 • Venstre- Jacob Nødseth, 2. kandidat
 • MDG- Suzanne Rødseth, 2. kandidat
 • KRF- Trude Brosvik, 1. kandidat
 • Senterpartiet- Alexander Fosse Andersen, fylkestingsmedlem og medlem av hovudutval for opplæring og kompetanse i Vestland.
 • FRP -Stig Abrahamsen, fylkestingsmedlem

Takk til alle politikerne som stilte, og takk til Anders Magnus for fantastisk møteledelse.

Godt valg!