Barn og unge kan få rett til et helhetlig og samordnet tjenestetilbud

Etter anbefaling fra blant andre FFO, går Helse- og sosialkomiteen på Stortinget nå inn for lovendringer som vil gi en individuell rett til et helhetlig og samordnet tjenestetilbud for barn og unge. 

-Å lovfeste en individuell rett til et helhetlig og samordnet tjenestetilbud, slik vi har fått gjennomslag for av flertallet i komiteen, er en stor seier for mennesker og familier med behov for tilbud og tjenester fra flere instanser i kommunen, sier interessepolitisk leder i FFO Berit Therese Larsen. Virkeligheten i dag er slik at de ufrivillig deltar i et postkodelotteri, der postkoden avgjør hvilke tjenester man får, og kvaliteten på tjenestene. De ulike velferdstjenestene samarbeider ofte ikke godt nok, og ingen har ansvar for helheten. Dette har også FN kritisert Norge for. Med en individuell rett må kommunene sørge for dette, og man kan klage hvis man ikke får det, sier Berit Therese Larsen, interessepolitisk leder i FFO.

Plikt til samarbeid er ikke nok

 Komiteen slår fast at det ikke er tilstrekkelig at velferdstjenestene har en plikt til å samarbeide om tjenestene til enkeltbarn når det er nødvendig. I sitt høringssvar til komiteen viser Barneombudet til erfaringer fra de siste årene hvor det har blitt lovfestet en plikt til samarbeid i flere lover, som opplæringslovet, helse- og omsorgstjenesteloven, sosialtjenesteloven og barnevernloven. Barneombudet mener dette er vage plikter uten tydelig innhold, som gjør det umulig å klage på manglende samarbeid. Da må svaret være en styrking av barnas rettsvern og ikke kun en «flikking» på gjeldende ordning, understreker Barneombudet.

Helse- og sosialkomiteen ber regjeringen utrede og fremme sak for Stortinget med forslag om nødvendige lovendringer for å sikre at barn som trenger det, gis rett til helhetlige og koordinerte tjenester.

Ønsker ikke betingelse om «alvorlighet»

Komiteens flertall er i likhet med FFO, kritisk til å bringe inn et krav om alvorlighet. At rettighetene er forbeholdt dem med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, kan føre til at det fort kan bli en diskusjon om hvorvidt sykdommen og funksjonshemmingen er alvorlig nok til å falle innunder ordningen, og det kan forvanske og komplisere både ordningen og søknadsprosessen.

-Det siste de som venter, eller har, et funksjonshemmet barn trenger, er en lang og byråkratisk prosess som skal vurdere koordineringsbehovet til barnet ut ifra hvor alvorlig diagnosen er, sier Berit Larsen.

Kilde: FFO.no