Hvordan gjøre ingen ting og komme unna med det

I midten av juni kom nyheten om at regjerningen har satt ned et utvalg som skal bidra til likestilling og demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse. Hvorfor jubler ikke Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon? Fordi vi ikke kan lese dette på noe annen måte enn at vi igjen blir møtt med «godt snakk». 

Utvalget skal utvalget kartlegge holdninger og utviklingstrekk i samfunnet og utrede betydningen dette har for likestilling og menneskerettigheter for funksjonshemmede. Tiltak som foreslås skal gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer.  

Har allerede gitt svært mange innspill 

Funksjonshemmedes organisasjoner har gitt svært mange innspill de siste fire årene for økt likestilling og deltakelse. Innspillene er godt dokumentert, uten at det har gitt nevneverdig resultat. Regjeringen stemte nylig ned forslaget om å sikre at personer funksjonsnedsettelser får innfridd sine menneskerettigheter gjennom norsk lov. Etter massive innspill og dokumentasjon fra organisasjonene, laget regjeringen en egen strategi for likestilling av funksjonshemmede. En tannløs handlingsplan kom året etter. Sysselsettingsutvalget ble nedsatt, uten at målgruppen selv var inkludert i utvalget. Men tro meg, vi har gitt mange innspill til arbeidet. At regjeringen  mener at et utvalg for «likestilling og demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelses» skulle ha større troverdighet, fremstår mer som en provokasjon enn et signal om å ta oss på alvor

Regjeringen bryter menneskerettighetene

Allerede med etableringen av utvalget bryter regjeringen funksjonshemmedes menneskerettighetskonvensjon (CRPD). Den slår fast at medvirkning skal skje gjennom de organisasjoner som representerer dem. Utvalgets brukerrepresentanter er i hovedsak enkeltpersoner med personlige erfaringer og ikke representanter for organisasjonene.

Regjeringen kan starte med å iverksette tiltak som funksjonshemmedes organisasjoner har stått sammen om i en årrekke:

1) Sørg for at vi får en universelt utformet skole. Arbeidet har ikke fått noen bevilgninger over statsbudsjettet siden satsingsperioden startet i 2020. 

2) Ta grep om situasjonen for utviklingshemmede: Vi venter fortsatt på en stortingsmelding som skulle vært klar i begynnelsen av 2021.

3) Inkorporere CRPD i den norske menneskerettighetsloven

Det er stor sannsynlighet for at vi får en ny regjering til høsten. Vi håper på en regjering med mer handlekraft enn den vi har i dag!

Illustrasjonen viser en som står på en talestol omgitt av snakkebobler med teksten «bla bla bla» i.

Kilde: FFO.no