Valgarrangement 2021 – For valgkrets Hordaland og Sogn & Fjordane

I anledning stortingsvalget høsten 2021 planlegger FFO Vestland og FFO Bergen å gjennomføre digitale valgdebatter for valgkretsene Hordaland og Sogn & Fjordane. Tema for debattene vil være likestilt arbeidsliv og tilrettelagt utdanning.

Grunnet pandemisituasjonen vil arrangementene bli gjennomført i form av paneldebatter på Microsoft Teams med inviterte politikere fra de respektive valgkretsene. Paneldebatten for Hordaland valgkrets blir gjennomført i to omganger, 27. mai og 2. juni, hvor fire til fem politiske partier vil være representert per debatt. Line Skåtøy, styreleder Unge funksjonshemmede, stiller som debattleder. Paneldebatt for Sogn & Fjordane vil bli gjennomført 3. juni, med Eldgrim Fossheim, tidligere NRK journalist, som debattleder.

Informasjon om hvem som deltar fra de ulike politiske partiene vil publiseres så snart vi har informasjon klar om dette. Det er ingen påmelding til debattene, og åpen Teams-lenke vil bli delt på både facebook– og hjemmeside. Har dere spørsmål som dere ønsker at vi skal stille til politikerne ber vi om at dere sender disse til FFO Vestland/FFO Bergen i forkant av arrangementene.

Bakgrunn for valg av tema på valgdebatt

Da FN ble opprettet i 1945 ble menneskerettigheter en av hovedoppgavene til organisasjonen, og alle land som er medlem av FN har sluttet seg til verdenserklæringen om menneskerettigheter. I 2006 vedtok FN en egen konvensjon for mennesker med funksjonshemninger (CRPD), med bakgrunn i at «selv om rettighetene i menneskerettighetskonvensjonene gjelder for alle mennesker, vet vi at funksjonshemmede ekskluderes fra mange viktige områder i samfunnet, som utdanning, helse og arbeid» (FN.no, 2019).

Norge er forpliktet til å følge det som står i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, en konvensjon som Norge skrev under på i 2007, og ratifiserte i 2013. I tillegg til FN-konvensjonen har vi i Norge en Diskriminerings- og tilgjengelighetslov, «(…) som gjør det forbudt å diskriminere funksjonshemmede i utdanning, arbeidsliv og andre samfunnsformer. I mars 2021 ble forslaget om å inkorporere FN-konvensjonen i norsk lov nedstemt av Stortinget for tredje gang. Norge er altså forpliktet til å følge FN-konvensjonen, men konvensjonen står svakere enn norsk lov dersom de skulle komme i konflikt (TV2.no, 2021).

SSBs første nasjonale livskvalitetsundersøkelse, gjennomført i mars 2020, viser at funksjonshemmede er blant dem som er minst tilfredse med tilværelsen (Ssb.no, 2020). «Pensjonister og folk i jobb er mest fornøyde, mens arbeidsledige, uføre, personer med nedsatt funksjonsevne, personer med symptomer på psykiske plager og personer med ikke-heteroseksuell identitet kommer dårligst ut» (FFO.no, 2020). Av rapporten kan man lese at folks livskvalitet varierer med livssituasjonen (Ssb.no, 2020). Rapporten viser til at livskvalitet henger tett sammen med faktorer som blant annet tilknytning til arbeidslivet, helseutfordringer, inntekt og utdanning (Helsedirektoratet.no, 2020). Mange mennesker med nedsatt funksjonsevne står ufrivillig utenfor arbeidslivet, en problemstilling som kanskje har vært særlig utfordrende og tydelig det siste året med generell, høy arbeidsledighet i samfunnet, og det er derfor viktig at vi setter fokus på nettopp dette med arbeidstilknytning og livskvalitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, i forsøk på å utgjøre en forskjell på dette området (FFO.no, 2020).

Diskriminering i arbeidsmiljø er også en viktig faktor som påvirker livskvalitet. «Det å ha opplevd diskriminering har betydning for livskvaliteten, og det er dobbelt så stor andel som ikke er tilfreds med livet blant dem sammenliknet med dem som ikke har opplevd diskriminering» (Ssb.no, 2020). På systemnivå  må det jobbes for å utjevne ulikhetene i opplevd livskvalitet i samfunnet. Samfunnet må planlegges for å passe alle innbyggere. Synligheten av nedsatt funksjonsevne vil da bli mindre, og mindre diskriminering forekomme.

Tema på valgdebatt – likestilt arbeidsliv og tilrettelagt utdanning

2020 har vært et annerledes år, preget av COVID-19 pandemien og derav generelle restriksjoner og inngripende tiltak for å hanskes med smittespredning i samfunnet. Håndteringen av pandemien har medført historisk høy arbeidsledighet i perioden hvor Norge stengte ned, fra mars 2020 (Regjeringen.no, 2020). Siden da har ledigheten gått ned parallelt med en gradvis og kontrollert åpning av samfunnet igjen, men det ventes at ledigheten vil være høyere enn normalt i god tid fremover (Thommesen, 2020).

Livskvalitet henger tett sammen med faktorer som blant annet tilknytning til arbeidslivet, helseutfordringer, inntekt og utdanning (Helsedirektoratet.no, 2020). Ledigheten blant unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom er langt større enn for andre grupper, til tross for at mange unge med funksjonsnedsettelser både kan og vil jobbe.

Flere i jobb vil bidra til bedre livskvalitet for den enkelte og være samfunnsøkonomisk lønnsomt (Unge funksjonshemmede, (a)). Tall viser at over 1005000 funksjonshemmede, som ønsker inntektsgivende arbeid, står utenfor arbeidslivet .

Kampanjen «Flytt deg»


«Flytt deg!» er en aktuell kampanje om diskriminering av funksjonsnedsatte i arbeidslivet, i regi av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), FFO Vestland og Unge funksjonshemmede.

Alle er enige om at personer med funksjonsnedsettelse skal ha like muligheter på arbeidsmarkedet som andre. I flere tiår har dette vært et politisk mål, uavhengig av hvilke partier som har sittet i regjeringskontorene. Likevel står 105 000 personer med funksjonsnedsettelse ufrivillig utenfor arbeidslivet. Fordommer og uvitenhet bidrar til at høyt motiverte og kompetente personer ikke får muligheten til å gjøre en jobb (FFO.no, 2021).

Kampanjen er en del av prosjektet «ikke tilgjengelig», og består av til sammen fire holdningskampanjer. Holdningskampanjen om skole og utdanning er planlagt i august 2021 . Alle har rett til grunnskoleutdanning i Norge, samt rett til videregående utdanning (under 24 år). Det stilles krav til innretningen av utdanningssystemet, som skal være for alle. Det handler om å ha like muligheter til opplæring, uavhengig av evner og forutsetninger. «Med universell utforming, god tilrettelegging, reell medvirkning og flere kompetente voksne, vil flere av oss kunne fullføre videregående skole og delta i arbeidslivet. Derfor må inkluderende utdanning står øverst på politikernes prioriteringsliste» (Unge funksjonshemmede, (b)).

 Det er en klar sammenheng mellom utdanningsnivå og deltakelse i arbeidslivet. Jo høyere utdanning man har, desto bedre mulighet for arbeid. For funksjonshemmede er det dokumentert at utdanningseffekten er enda større (Ssb.no, 2016). Et viktig innsatsområde vil derfor være å legge forholdene godt til rette for at flere med funksjonsnedsettelser gjennomfører videregående skole/høyere utdanning.

FFO mener at regjeringen må prioritere følgende:

  • Likestilling for funksjonsnedsatte – lik rett til utdanning, arbeid og deltakelse på alle samfunnets arenaer, som  andre
  • Universell utforming av samfunnet– spesielt skoler og arbeidsplasser
  • Tiltak som kan senke frafallet i videregående opplæring, og gjøre at flere får fagbrev eller høyere utdanning. Allerede nå bør det planlegges tiltak for så raskt som mulig å tette gapene som har oppstått for de som har mistet tilrettelagt opplæring og timer med spesialpedagog under pandemien
  • Tydelige krav til arbeidsgivere om inkludering og tilrettelegging for arbeidstakere med funksjonsnedsettelser (Elvestad, 2021)

Vi har på bakgrunn av overnevnte valgt å ha fokus på likestilt arbeidsliv og tilrettelagt utdanning i valgdebatten. Vi vil utfordre politikerne fra valgkretsene Hordaland og Sogn & Fjordane ved å stille dem relevante spørsmål til tema og kjøre debatt. FFO Vestland og FFO Bergen setter behovet for økt likestilling i arbeidsliv og utdanningssammenheng for mennesker med nedsatt funksjonsevne på agendaen, og drar i gang debatten om nevnte utfordringsområder med potensielle stortingspolitikere. Vi vil belyse og opplyse. Sette søkelys på holdninger og kunnskap, eventuelt kunnskapsmangel. Vi vil bidra til endring, og avdekke hva som hemmer fremgang og endring.

Lenke til valgdebattene på Teams  27. mai, 2. og 3. juni , se arrangementer.